Not known Facts About hindi shayari for wife love

mare aena hare marrage karva 6…pan aene Mara uper visvas nath aavto ke aene aem 6 ke tu fasvi ne chhodi dai to…aane kon samjave or ji chhokra ye Tara sivay koi no vichar nath kari yo aene kem sath chhodi dav challenge khali aetlo 6 ke ….aene mara uper visvas kem layavo …Bhai, Aap immediate bol do ki , I need true relationship with u, I am a

read more